Przedawnienie długu - czy kredyt gotówkowy się przedawnia ?

Przedawnienie długu może być dla dłużnika wybawieniem od problemów, pociąga też jednak za sobą negatywne konsekwencje. Warto wiedzieć więcej o tej instytucji.

Na czym polega przedawnienie kredytu

Przedawnienie kredytu jest to przedawnienie roszczeń majątkowych polegające na umożliwieniu dochodzenia spłaty zadłużenia przed sądem. Czas wymagalności długu jest ściśle określony prawem - po jego upływie dłużnik ma do dyspozycji instytucję przedawnienia, która pozwala mu uchylić się od spłaty zobowiązania. Przedawnienie będzie miało zastosowanie na przykład w przypadku kredytów gotówkowych (więcej na temat kredytów znaleźć można pod linkiem https://www.bankier.pl/smart/kredyty-gotowkowe). Kiedy dochodzi do przedawnienia? Wtedy, gdy kredytobiorca opóźnia się z płatnościami (nie ma tu znaczenia przyczyna - może być to na przykład utrata pracy, brak płynności finansowej), a po upływie określonego terminu bank nie może już dłużej dochodzić spłaty zobowiązania.

Więcej informacji na temat przedawnienia długu znajdziecie pod linkiem
https://www.bankier.pl/smart/przedawnienie-kredytu-kiedy-nastepuje-przedawnienie-dlugu-wobec-banku.

Terminy i bieg przedawnienia

Termin przedawnienia długów wynosi 3 lata dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą (tyle też będzie przedawniać się kredyt) i 6 lat dla sytuacji, w których pożyczkodawcą jest osoba fizyczna. Tych terminów nie można skracać lub wydłużać, nawet powołując się na swobodę umów. Bank nie może więc zastosować w umowie takich klauzul.

Termin przedawnienia biegnie od momentu, gdy roszczenie jest wymagalne a więc na przykład od momentu, w którym dłużnik był zobowiązany do spłacenia raty lub całego długu. W umowie kredytowej może znaleźć się zastrzeżenie, iż jeżeli nastąpi zaległość w spłacie raty, cała umowa może być od razu wypowiedziana. W takiej sytuacji dla dłużnika oznaczałoby to zobowiązanie do natychmiastowego uregulowania długu. Co do rat, przedawniają się one osobno (każda z nich po upływie 3 lat od terminu ich wymagalności), jeśli chodzi o raty, które miałyby być spłacone do momentu rozwiązania umowy. Te, które wymagalne byłyby po dacie określonej w rozwiązaniu przedawnią się łącznie po 3 latach od tej daty. Warto w tym miejscu dodać, iż w rzeczywistości dług może przedawnić się nawet po 4 latach - termin przedawnienia wypada na 31 grudnia trzeciego z kolei roku kalendarzowego.

Zdarza się, że bieg przedawnienia zostaje przerwany. Ma to miejsce jeżeli nastąpi czynność przed sądem lub organem rozpoznającym sprawę, jeśli dłużnik uzna roszczenie, albo też w przypadku wszczęcia mediacji. Po przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono od początku.

Przedawnienie kredytu a rejestry BIG i BIK

Wydawałoby się, że przedawnienie kredytu pociąga za sobą tylko pozytywne konsekwencje dla dłużnika. Jednakże, dług przedawniony nie jest umorzony, dlatego też informacja o nim może widnieć w rejestrach Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej. Informacja jest przesyłana do BIK w momencie udzielenia kredytu i pozostaje w rejestrze do momentu spłaty. W przypadku rejestru BIG muszą być jeszcze spełnione dodatkowe warunki. W tym rejestrze dane są przetwarzane przez 6 lat, natomiast w przypadku BIK przez 5 lat, jeśli opóźnienie w płatności przekracza 60 dni. Po upływie 6 lat, przez kolejne 12, dane znajdują się w bazie danych statystycznych.

Wpis do rejestru wpływa negatywnie na naszą zdolność kredytową. Dlatego też warto zastanowić się, czy przedawnienie długu będzie mieć dla nas wyłącznie pozytywne konsekwencje.

materiał płatny

NEWS nr 2: 

N