Radio Centrum - nagrody jakie lubisz !

Na odbiór każdej nagrody wygranej w radiuCENTRUM masz 14 dni od daty konkursu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA RODO

1. Administratorem Państwa danych jest: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, wpisaną do rejestru instytucji kultury nr RIK 9 i posiada osobowość prawną. Osobą zarządzającą instytucją kultury i reprezentującą jest dyrektor.

2. Dane kontaktowe Administratora: ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz, tel. 62 765 25 01, e-mail: ckisatckis.kalisz.pl

3. Dane inspektora ochrony danych: tel. 502 453 282, e-mail: myszko.lukaszatgmail.com .

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach: zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego oraz celem zabezpieczenia interesu administratora. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda, konieczność prawidłowej realizacji umowy, a także konieczność wypełnienia obowiązku prawnego.

5. Państwa dane mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu na rzecz administratora usługi wyłącznie na potrzeby realizacji umowy bądź wypełnienia obowiązku prawnego.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia umowy bądź ustania innej podstawy przetwarzania.

7. Przysługuje Państwu prawo do:

1) dostępu do swoich danych wraz z prawem uzyskania kopii tych danych,

2) sprostowania i aktualizacji danych,

3) usunięcia danych osobowych, chyba, że przetwarzanie następuje dla celów realizacji

obowiązku prawnego,

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych,

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

DODATKOWE INFORMACJE REGULAMINIOWE DOTYCZĄCE KONKURSÓW radiaCENTRUM_106.4

1. Organizatorem konkursów Radia Centrum 106.4 jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu z siedzibą w 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6.

2. Regulamin dotyczy wszystkich konkursów organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na antenie, stronie www Organizatora i portalach społecznościowych Organizatora
Konkursy są otwarte dla wszystkich z wyłączeniem pracowników i współpracowników Radia oraz ich najbliższych rodzin.

3. Uczestnikiem konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

4. Zwycięzca dowolnego konkursu radiowego może ponownie przystąpić do kolejnego dowolnego konkursu dopiero po upływie 4 tygodni.

5. Rozwiązania do konkursów należy podawać telefonicznie, nadsyłać drogą SMS, pocztą elektroniczną, wiadomością na portalu społecznościowym lub pocztą tradycyjną - w zależności od specyfiki konkursu, o której uczestnicy konkursu sa informowanie oddzielnie przy każdym oddzielnym konkursie

6. Udział w konkursie przez udzielenie odpowiedzi w kokursie, wymaga podania określonych każdrazowo przez Organizatora danych osobwych uczestnika. Zabronione jest podawanie fałszywych lub nie swoich danych osobowych.

7. W przypadku, gdy żaden uczestnik konkursu nie udzieli prawidłowej odpowiedzi, nagroda nie zostanie przyznana.

8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

9. Jeśli wartość pojedynczej nagrody lub łączna wartość zestawu nagród nie przekracza kwoty 760,00 zł brutto ustalonej na podstawie art.21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami), nie podlegają one obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego; jeśli przekracza wartość 760,00 zł brutto – laureat zobowiązany jest przy odbiorze nagrody wpłacić do kasy Organizatora zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości otrzymanej nagrody (lub zestawu).

10. Nagrody należy odebrać w siedzibie Radia pod adresem: ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00. Organizator nagród nie wysyła.

11. Nagrodę należy odebrać w ciągu 2 tygodni od daty jej wygrania w konkursie. Po tym terminie uczestnik konkursu traci prawo do nagrody

12. Zgłoszenie do konkursu oznacza automatyczną akceptację indywidulanych, szczcegółowych warunków konkretnego konkursu i niniejszego ogólnego regulaminu konkursów.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

14. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

15. Osoby biorące udział w konkursach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.).

16. Konkursy radiowe nie są "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

17. Radio jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

18. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Radiu , o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego konkursu.

19. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.rc.fm

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).