Radio Centrum - nagrody jakie lubisz !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na odbiór każdej nagrody wygranej w Radiu Centrum masz 14 dni od daty konkursu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA OŚWIADCZENIA WOLI DOT. WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH - BĘDĄCA ELEMENTEM REGULAMINU KAŻDEGO KONKURSU LUB PLEBISCYTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU Z SIEDZIBĄ W: 62-800 KALISZ, UL.ŁAZIENNA 6, NA ANTENIE I STRONIE INTERNETOWEJ RADIA CENTRUM 106.4:

1. Uczestnicy Konkursu lub Plebiscytu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu lub Plebiscytu, wydania nagrody lub upominku, jak również przetwarzanie ich obecnie i w przyszłości w celach marketingowych.

2. Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust.3.

3. Zwycięzcy Konkursu lub Plebiscytu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do ewentualnego przekazania ich fundatorowi lub sponsorowi nagród lub upominków w danym Konkursie lub Plebiscycie.

4. Organizator informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestniczenie i otrzymanie nagrody lub upominku w Konkursie lub Plebiscycie.

5. Uczestnikom Konkursu lub Plebiscytu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

DODATKOWE INFORMACJE REGULAMINIOWE DOTYCZĄCE KONKURSÓW RADIA CENTRUM 106.4

1. Organizatorem konkursów Radia Centrum 106.4 jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu z siedzibą w 62-800 Kalisz, ul. Łazienna 6.

2. Regulamin dotyczy wszystkich konkursów organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu na antenie, stronie www Organizatora i portalach społecznościowych Organizatora
Konkursy są otwarte dla wszystkich z wyłączeniem pracowników i współpracowników Radia oraz ich najbliższych rodzin.

3. Uczestnikiem konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.

4. Zwycięzca dowolnego konkursu radiowego może ponownie przystąpić do kolejnego dowolnego konkursu dopiero po upływie 2 tygodni.

5. Rozwiązania do konkursów należy podawać telefonicznie, nadsyłać drogą SMS, pocztą elektroniczną, wiadomością na portalu społecznościowym lub pocztą tradycyjną - w zależności od specyfiki konkursu, o której uczestnicy konkursu sa informowanie oddzielnie przy każdym oddzielnym konkursie

6. Udział w konkursie przez udzielenie odpowiedzi w kokursie, wymaga podania określonych każdrazowo przez Organizatora danych osobwych uczestnika. Zabronione jest podawanie fałszywych lub nie swoich danych osobowych.

7. W przypadku, gdy żaden uczestnik konkursu nie udzieli prawidłowej odpowiedzi, nagroda nie zostanie przyznana.

8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

9. Jeśli wartość pojedynczej nagrody lub łączna wartość zestawu nagród nie przekracza kwoty 760,00 zł brutto ustalonej na podstawie art.21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami), nie podlegają one obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego; jeśli przekracza wartość 760,00 zł brutto – laureat zobowiązany jest przy odbiorze nagrody wpłacić do kasy Organizatora zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości otrzymanej nagrody (lub zestawu).

10. Nagrody należy odebrać w siedzibie Radia pod adresem: ul. Czestochowska 12, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00. Organizator nagród nie wysyła.

11. Nagrodę należy odebrać w ciągu 2 tygodni od daty jej wygrania w konkursie. Po tym terminie uczestnik konkursu traci prawo do nagrody

12. Zgłoszenie do konkursu oznacza automatyczną akceptację indywidulanych, szczcegółowych warunków konkretnego konkursu i niniejszego ogólnego regulaminu konkursów.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

14. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.

15. Osoby biorące udział w konkursach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.).

16. Konkursy radiowe nie są "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

17. Radio jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

18. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Radiu , o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego konkursu.

19. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.rc.fmW sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.