Jednogłośnie za 2021

Budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce (pow. ostrowski) na 2021 rok przyjęty. Na sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jeszcze w starym roku jednogłośnie przyjęto nowy budżet gminny.

Po stronie dochodów opiewa on na kwotę 91 358 536,25 zł (dochody bieżące 89 735 536,25 zł oraz majątkowe 1 623 000 zł). Po stronie wydatków to 95 276 360,40 zł - w tym wydatki bieżące 86 207 270,40 zł oraz majątkowe - 9 069 090 zł.

Gmina w 2021 roku zamierza wyemitować obligacje na kwotę 3 000 000, by zwiększyć wydatki na inwestycje.

A wśród wydatków majątkowych inwestycje stanowią 7 205 890 zł. Będą to m.in. następujące zadania:

- budowa parkingu miejskiego przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach - 300 000 zł;
- przebudowa układu drogowego w południowej części parkingów przy Centrum Sportu i Rekreacji w Nowych Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej i nowego zjazdu do znajdujących się tam firm - 700.000 zł oraz parkingu w szacowanej kwocie wydatków 1 070 000 zł;
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach - 200 000 zł;
- przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skalmierzycach - 2 000 000 zł, przy czym inwestycja jest planowana na lata 2021-2022 na ogólną kwotę przekraczającą 5.000.000 zł;
- budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach - 1 000 000 zł;
- przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Węgrach - 770 000 zł;
- budowa placów zabaw lub wiat rekreacyjnych oraz zagospodarowanie terenu w Śmiłowie, Gostyczynie, Węgrach, Mącznikach, Gałązkach Małych, Gniazdowie, Kościuszkowie oraz Ociążu oraz inne wydatki związane ze świetlicami wiejskimi oraz terenami rekreacyjnymi na ogólną kwotę 643 600 zł;
- wydatki na wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje na ogólną kwotę 477 440 zł.

Z budżetu gminy przeznaczono również:
- 300 000 zł na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne w gospodarstwach domowych;
- 50 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 50 000 zł na dofinansowanie budowy zbiorników na wodę deszczową;
- 400 000 zł na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

Suma udzielonych z budżetu gminy dotacji na powyższe zadania jak również zadania związane z kulturą, sportem, dofinansowaniem przewozów pasażerskich itp. wynosi 4 255 936,53 zł.

W związku z wypracowaną w 2020 roku nadwyżką budżetową oraz otrzymaną pomocą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatki inwestycyjne na 2021 rok w trakcie roku zostaną niemal podwojone.

na fot.: Jerzy Łukasz Walczak / burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).