25-lecie WTZ

25-lecie działalności obchodzi Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu. Działający od lipca 1994 r. mieści się w budynkach przy ulicach Granicznej i Złotej. W dziesięciu pracowniach tera­peutycznych rehabi­lita­cji poddawane jest 50 osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełno­sprawności. Są to pracow­nie: gospo­darstwa domowego, ogrodniczo – techniczna, arty­styczna, krawiecka i haftu, florystyczna, artystyczno - zdobnicza, kaletniczo – pla­styczna, fotograficzno – kompute­rowa oraz umiejętności społecznych i zawodowych.

Rehabilitacją zaj­muje się 10-ciu wykwalifikowanych w swoich spe­cjalnościach terapeu­tów oraz 2-ch fizjoterapeutów. W działaniach rewalidacyjnych duży nacisk kładzie się na rozwój sfer: motoryczno – ru­cho­wej, poznawczej i na maksy­malne uspołecznienie oraz przystosowanie do pracy. Uczestnicy biorą udział w wycieczkach krajoznawczych, zawodach spor­towych, czy impre­zach integracyj­nych. Regularnie odwie­dzają też kino i teatr. Są widoczni we wszel­kiego rodzaju konkursach, wy­stawach, pre­zentacjach arty­stycznych i muzycznych. W sposób syste­ma­tyczny prowa­dzona jest w warsztacie rehabi­litacja ru­chowa przy uży­ciu spe­cjalistycz­nego sprzętu.

Osoby z upośle­dzeniem umy­sło­wym, ze­społem Downa, epilepsją, Dziecię­cym Pora­że­niem Mózgo­wym i wie­loma innymi złożonymi scho­rze­niami znala­zły tutaj swoje miejsce w ży­ciu, sens ist­nienia i bycia po­trzebnym. Swoim opiekunom odpłacają sercem i szczególną wrażliwością.

Teraz przyszedł czas na świętowanie. Jubileuszowe uroczystości 25-lecia kaliskiego WTZ zaplanowano na piątek 27 września.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).